Terapeuternes uddannelsesbaggrund

Healingsterapeuter, der er diplomuddannet inden for Kildens healingsmassage- og samtaleterapisystem, og som dermed opfylder nedenstående uddannelseskrav, kan blive optaget som ordinære medlemmer af foreningen.

Uddannelsens samlede timetal udgør min. 1000 undervisningstimer/lektioner. En lektion er af min. 45 minutters varighed. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer.

Heraf udgør undervisningen i de primære behandlingsformer:

Healingsmassage: Mindst 350 timer/lektioners teori og superviseret træning samt 100 timers gruppetræning.

Samtaleterapi: Mindst 250 timer/lektioners teori og superviseret træning samt 50 timers gruppetræning.

Herudover omfatter uddannelsen:

  • Mindst 75 undervisningstimer/lektioner i psykologi og klientbehandling samt 150 timers teori og træning i kommunikation og klientsamtaler samt mindst 60 timers gruppetræning.
  • Mindst 50 undervisningstimer/lektioner i anatomi, fysiologi og patologi med vægt på bevægeapparatet.
  • Mindst 25 undervisningstimer/lektioner i basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og øvrige kvaksalveribestemmelser samt klinikvejledning.
  • Mindst 50 undervisningstimer/lektioner i præsentation af andre alternative behandlingsformer.

Hertil kommer tid brugt til kropsøvelser, gruppeevalueringer mv.

RAB godkendelse

Ordinære medlemmer af foreningen kan blive RAB registreret forudsat, at de kan dokumentere, at de har bestået Kildens eksamensmodul i både healingsmassage og samtaleterapi.

Efteruddannelse

Foreningens ordinære medlemmer er forpligtede til at vedligeholde deres faglige viden ved som min. at følge 50 timers efteruddannelse regnet over en treårig periode.

Efteruddannelsen skal være fagligt relevant og godkendt af bestyrelsen.

Nyuddannede kan blive fritaget for kravet om efteruddannelse de første to år efter gennemført uddannelse.

Studerende

Studerende, der opfylder nedenstående krav, kan blive optaget som studiemedlemmer:

  • Den studerende skal have gennemført mindst 200 lektioner på ovenstående uddannelse.
  • Den studerende skal være uddannelsesaktiv, dvs. følge mindst 100 lektioner pr. år.
  • Den studerende kan maksimalt være studiemedlem i tre år.