Referat af generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling i Foreningen af Healingsterapeuter

28. marts kl. 19 på Kilden, Søndermarksvej 14, 2500 Valby

1) Valg af dirigent og referent.
Inga-Clara Lepke blev valgt som dirigent
Jørgen Warming blev valgt som referent

2) Bestyrelsens beretning.
Se beretningen nedenfor
Formanden, Karin Midori, fremlægger bestyrelsens beretning. Se beretning nedenfor.
Mette Bernt fra Public Funk har nu fået hjemmesiden – næsten – færdig.
Så den nye version er nu på nettet: www.healingsmassage.com
Foreningen har aktuelt 89 medlemmer.

3) Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.
Bjarne fremlægger regnskabet og gør her opmærksom på, at den nye hjemmeside endnu ikke er betalt, hvorfor det beløb, der var afsat i budgettet for 2016, ikke er brugt endnu.
Punktet foreningscomputer dækker over udgift til foreningscomputer (som ligger i ”skyen” hos Amazon), betaling for internet domæne og for hosting af hjemmesiden.
Dette punkt var ved en fejl ikke medtaget i budgettet for 2017.
Det blev oplyst at indtægterne fordeler sig som følger:
Kontingent kr. 52200
Klient forsikring kr. 33600
RAB kontingent kr. 11200
Regnskabet er indsat nedenfor.

4) Klagenævnets beretning.
Inga-Clara fortæller, at der ikke har været indgivet hverken klager eller anker, så der er intet at berette.

5) Indkomne forslag.
Forslag fra Jørgen Warming
Foreningen har ikke længere medlemmer, der er uddannet på Oasen.
Derfor foreslår jeg at vi for god ordens skyld sletter vedtægternes §3, stk. 3:
Stk. 3 Medlemmer med uddannelse fra eller under uddannelse hos Center Oasen bibeholder retten til medlemskab og RAB registrering inden for fagområdet Healingsmassage forudsat at de var medlemmer af foreningen pr. 1. august 2010 og har været medlemmer siden da.
Nummereringen på de efterfølgende stk. 4 til 8 ændres tilsvarende.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6) Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer.
Det blev vedtaget at ændre kontingentet til:
Basiskontingent: 450
Forsikring: 350 kr
RAB godkendelse: 100 kr.
16 stemte for, 1 undlod at stemme, ingen stemte imod. Forslaget er vedtaget.

Dette betyder en ændring i de forventede indtægter:
Kontingent kr. 38.700,00
Klient forsikring kr. 28.000,00
RAB kontingent kr. 8.000,00
Den forventede udgift til forsikring blev nedjusteret til kr. 30.000 på grund af færre medlemmer.
Foreningscomputer mv. blev sat til kr. 9.000.
Samlet giver dette foreningen et forventet årligt rådighedsbeløb på 10.000 kr. som i år indgår i engangsbetalingen for den nye hjemmeside.

7) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Der skal vælges tre medlemmer til bestyrelsen for to år.
Bjarne Schou og June Ottosen er på valg. Begge genvælges enstemmigt.
Merete Godsk vælges enstemmigt.

Der skal vælges to suppleanter for bestyrelsen for et år.
Ole Flyvbjerg genvælges og Maria Esbensen vælges, begge enstemmigt.

8) Valg af medlemmer og suppleanter til Klagenævnet.

Der skal vælges to medlemmer af klagenævnet.
Et medlem for ét år, et medlem for to år.
Inga-Clara Lepke genvælges enstemmigt for 2 år
Helle Adler Thorsted vælges enstemmigt for 1 år.

Der skal vælges to suppleanter for et år til klagenævnet.
Marianne Jeppesen og Karina Odefey vælges enstemmigt som suppleanter.

9) Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor.

Simon Simonsen og Jørgen Warming genvælges.

10) Eventuelt.
Det bør overvejes at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmet til 4 og antallet af suppleanter til 1 i både bestyrelse og klagenævn i lyset af lidt færre medlemmer. Hvis der bliver et lige antal medlemmer i bestyrelsen skal der tages stilling til håndtering af stemmelighed.
Der blev opfordret til at booste foreningshjemmesiden ved at sørge for at linke til www.healingsmassage.com på ens egen hjemmeside.
Og ligeledes gerne dele hjemmesiden på Facebook og lignende.

Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen har haft et spændende år. Tak til alle for en aktiv indsats.
Vi har arbejdet med hjemmeside fra Mette Bernt, Public Funk , som kender til healingmassager indefra den kan . Evt. følges op med annoncering på Facebook Hjemmesiden incl moms. Ca.100.000 kr. relateret Facebook annoncering på Google er sat på pause. Efter uddannelse ansøgning frist er 1 oktober i forhold til tidsfristen 1. marts 2017. Vi fik hver især en opgave at finde søgeord. Søgeord blev delt op med kravspecifikationer fordelt på Fysisk, psykisk og personlig udvikling.
Personlig udvikling: Livskriser, ensomhed, meningsløshed, angst , depression , stress, relation , udfoldelse . Vi har modtaget 3 tilbud fra online Consult, Public funk og et fra Jørgen. Vi i bestyrelsen fik lang god snak- vi besluttet os til at gå videre med Public Funk vores hovedargument for gå videre med Public funk,var vægten på det kommunikative , som kan give siden et kvalitativt løft. Via en udenforstående professionel tekstforfatter, som samtidig har deltaget på 3 kurser på Kilden
Hjemmesiden er kommet godt i gang. Vores nye hjemmeside bjælken øverst fungere fint nem henvisning til 3 underpunkter og hjem igen FAQ er god en god ting kunne der ligge et link til video teksten er god , et sted i det fysisk afsnit ønsker vi blødte lidt op fra spændinger lasersigte fast: mindre postulerende som den øvrige tekst kan der ligge link til videoerne i tilhørende på hjemmesiden tanker og kommentar over vores nye hjemmesiden : Farverede på computer og på mobilen er forskellige- Der var lidt uenighed om de afdæmpede farver kontra de mere klare-men nuværende giver det mere ro -godt med billeder af begge køn og et samtale billede også ellers god opdeling af siden , med billeder og små tekster øverste – terapeutisk i midten og klienter, udtalelser nederst som kan inspirere.
Fysisk: allergi, immunforsvar, mave ,nakke , ryg, hovedsmerter / hjertebanken , søvnløshed , stress, spændinger.
Psykisk: Angst , depression , stress, Hukommelse ,koncentration besvær, udbrændt hed, nervøsitet, indlæringsbesvær.
Efteruddannelser. Bestyrelsen har brugt meget tid på henvendelser fra kursusudøvere og har i det forgangne år behandlet i alt 6 forespørgsler. I hvert tilfælde har vi skulle tage stilling til om det er relevante tilbud som kan godkendes som efteruddannelse, eller er personlig udvikling. 4 ansøgninger er blevet godkendt og tilbydes nu som efteruddannelsestilbud for foreningens medlemmer. 2 ansøgninger blev ikke fundet egnet til at indgå under foreningens værdier. For at opnå godkendelse skal kurser indeholde Healing, massage eller samtale og skal indgå som naturlig udvidelse af vores faglige viden.
Kærlig hilsen
Formand for Foreningen af Healingsterapeuter
Karin Midori Nielsen

   Budget 2016  Regnskab 2016
   
Indtægter:  
Indestående i bank inkl.  
hensættelser i 2010 på 50.000139195,34139195,34
   
Kontingent60000,0052200,00
Klient forsikring39000,0033600,00
RAB kontingent13000,0011200,00
Retur forsikring 3322,24
   
Total:251195,34239517,58
   
Udgifter:  
Google30000,000,00
Porto3000,001939,50
Bestyrelsesmøder1000,000,00
Hjemmeside90000,000,00
Generalforsamling1000,00630,10
Honorar bestyrelse10000,0010000,00
Sundhedsstyrelsen6000,005979,00
Kørsel3000,002191,00
Video0,000,00
Div3000,000,00
Forsikring45000,0040133,28
Annoncer0,000,00
foreningscomputer 8351,89
   
Total:192000,0069224,77
   
Bank59195,34170292,81
   
Ballance 170292,81
   
   
Regskabet er ført og afstemt af :  
   
                               Bjarne Schou  
                               Kasserer  
   
Regnskabet er revideret og afstemt af :

 
Jørgen WarmingSimon Simonsen 
                      Intern revisor                         Intern revisor 

Budget 2017
  
Indtægter: 
Indestående i bank inkl. 
hensættelser i 2010 på 50.000170292,81
  
Kontingent38700
Klient forsikring28000
RAB kontingent8000
  
  
Total:244992,81
  
Udgifter: 
Google0
Porto3000
Bestyrelsesmøder1000
Hjemmeside100000
Generalforsamling1000
Honorar bestyrelse10000
Sundhedsstyrelsen6200
Kørsel3000
Video0
Div1000
Forsikring30000
Annoncer0
 9000
  
Total:164200
  
  
Bank80792,81