Referat af generalforsamling 2022

Tirsdag den 22. marts kl. 19 på Kilden, Bomuldsgade 4, 1. tv., 2500 Valby

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent:
  Jørgen Warming
 2. Bestyrelsens beretning. Du kan læse beretningen ved at klikke her.
  Bestyrelsens beretning blev godkendt.
 3. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab. Du kan se regnskabet ved at klikke her.
  Regnskabet godkendes.
 4. Klagenævnets beretning.
  Intet at berette, da der ingen sager har været.
 5. Indkomne forslag. 
  Forslag fra sidste generalforsamling
  På sidste generalforsamling blev vi enige om at tage følgende forslag op igen.
  Jo mindre bestyrelsen bliver, jo mere sårbar bliver den for tab af erfaring ved udtrædelse fra bestyrelsen. Generalforsamlingen bedes derfor tage stilling om, om vi kan/skal indføre en paragraf i vedtægterne om, at formand og kasserer ikke kan udtræde af bestyrelsen samme år.
  Vi har diskuteret forslaget i bestyrelsen og mener, at det er noget som generalforsamlingen skal opfordre bestyrelsen til at bestræbe sig på, men at det ikke er noget vi skal indføre som et punkt i vedtægterne.
  Generalforsamlingen tilslutter sig dette.
 6. Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer.
  Bestyrelsen foreslår, at forsikringsdelen af kontingentet ændres fra 350 til 425 kr, således at forsikringskontingentet mere svarer til det foreningen betaler.
  Generalforsamlingen besluttede at fastholde kontingentet på det nuværende niveau.
  Der forventes på den baggrund et underskud på ca. 10.000 kr som tages af foreningens formue på ca. 100.000 kr.
 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  Bestyrelsen består inden generalforsamlingen af:
  Mona Kyed, Jørgen Warming, June Ottosen, Karin Midori Nielsen og Lone Moeslund
  Karin Midori Nielsen og Lone Moeslund genvælges for 2 år.
  Da bestyrelsen aktuelt har 5 medlemmer og min. er 3 medlemmer, vælges der ikke en suppleant.
 8. Valg af medlemmer og suppleanter til Klagenævnet.
  Der skal vælges 2 medlemmer for to år til klagenævnet.
  Arngod Solberg Webb og Joachim Holten Palvig genvælges for 2 år.

  Hvis der bliver behov for en suppleant, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.
 9. Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor.
  Marianne Jeppesen og Simon Simonsen genvælges.
 10. Eventuelt.

Referatet godkendes.