Referat af generalforsamling 2021

Tirsdag den 15. juni kl. 19 på Kilden, Bomuldsgade 4, 1. tv., 2500 Valby

 1. Valg af dirigent og referent.
  Dirigent og referent: Jørgen Warming
 2. Bestyrelsens beretning.
  Du kan læse beretningen ved at klikke her: Årsberetning
  Beretningen godkendes.
 3. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.
  Du kan se regnskabet ved at klikke her: Regnskab 2020
  Regnskabet godkendes.
 4. Klagenævnets beretning.
  Klagenævnet havde intet at berette.
 5. Indkomne forslag.
  Justering af antal suppleanter
  På generalforsamlingen i 2019 blev det, i forbindelse med vedtagelsen af nye regler for antal medlemmer i bestyrelsen opfordret til at en senere generalforsamling skulle overveje ændring i antal af suppleanter.
  Generalforsamlingen bedes derfor tage stilling til følgende forslag:
  • I vedtægternes §8 Bestyrelsen, Stk. 1 foreslås “Bestyrelsen har 3-5 medlemmer, samt 2 suppleanter.” ændret til “Bestyrelsen har 3-5 medlemmer, samt 1 suppleant.”
  Forslaget vedtages.
  • I vedtægternes §9 Klagenævn, Stk. 1 foreslås “Klagenævnet har 3 medlemmer, samt 2 suppleanter.” ændret til “Klagenævnet har 3 medlemmer, samt 1 suppleant.”
  Forslaget vedtages.
  • Jo mindre bestyrelsen bliver, jo mere sårbar bliver den for tab af erfaring ved udtrædelse fra bestyrelsen. Generalforsamlingen bedes derfor tage stilling om, om vi kan/skal indføre en paragraf i vedtægterne om, at formand og kasserer ikke kan udtræde af bestyrelsen samme år. Den nøjagtige formulering fastlægges i givet fald på generalforsamlingen.
  Forslaget blev ikke vedtaget. Vi tager forslaget op igen på næste generalforsamling.

  Forslag til præcisering af regler for indkaldelse til generalforsamling (Jørgen Warming)
  • I vedtægternes §6, Stk. 2 foreslås “Der indkaldes pr. brev og informeres på www.healingsmassage.com med mindst en måneds varsel.” ændret til “Der indkaldes pr. e-mail og informeres på www.healingsmassage.com med mindst en måneds varsel.” således at det tydeliggøres, at indkaldelsen til generalforsamlinger sker pr. e-mail og ikke pr. fysisk brev.
  Forslaget vedtages

  Skal andre uddannelser end Kildens kunne give adgang til medlemskab og RAB godkendelse?
  Generalforsamlingen bedes tage stilling til følgende:
  • Skal andre uddannelse end Kildens give adgang til optagelse og RAB-godkendelse?
  • Hvilke kriterier skal en ny uddannelse opfylde for at blive godkendt til dette?
  På sidste generalforsamling diskuteredes om vi skulle åbne op for, at andre end Kildens uddannelse skal give adgang til medlemskab og RAB-godkendelse. Bestyrelsen blev bedt om at komme med et udkast til hvordan en sådan godkendelse kunne laves.
  Du kan se bestyrelsens forslag ved at klikke på dette link: Kriterier for godkendelse af uddannelse
  Bestyrelsens forslag blev, efter en konstruktiv dialog, vedtaget enstemmigt.
 6. Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB-kontingent og evt. andre gebyrer.
  Udgifterne forventes at fordele sig nogenlunde som i 2020.
  Kontingenter mv. fastholdes:
  Medlemskontingent: 450 kr – betales af alle
  RAB-kontingent: 100 kr – betales af alle RAB godkendte
  Klientforsikring: 350 kr. – betales af alle dansk bosiddende terapeuter, som ikke er autoriserede sundhedspersoner.
 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  Jørgen Warming og June Ottosen genvælges for 2 år.
  Mona Kyed vælges for 2 år.
  Lone Moeslund vælges for 1 år.
  Noèmi Lilla Sallai vælges som suppleant
 8. Valg af medlemmer og suppleanter til Klagenævnet.
  Inga-Clara Lepke genvælges til klagenævnet.
  Merete Godsk vælges som suppleant til klagenævnet.
 9. Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor.
  Marianne Jeppesen og Simon Simonsen vælges som revisorer.
 10. Eventuelt.
  Arngod Solberg Webb udtrykker ønske om, at flere – og fra Jylland og Fyn – deltager i generalforsamlingen. Et ønske generalforsamlingen delte – samtidig med, at mange også mente, at 12 fremmødte var ganske pænt midt en en tid med fortsatte restriktioner.
  Vi håber at se endnu flere når vi kan mødes under friere forhold til marts.

Referatet blev godkendt af generalforsamlingen