Etiske regler

Vi lægger vægt på, at du altid bliver mødt professionelt og med høj grad af etik, når du vælger én af foreningens terapeuter.

Derfor har vi opsat en række regler for god klinisk praksis og etisk adfærd, som foreningens terapeuter har forpligtet sig til at overholde, så du altid er sikret en en god og forsvarlig behandling.

Regler for god klinisk praksis

  1. Terapeuten er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke, herunder kun at gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som terapeuten er kvalificeret til at benytte.
  2. Terapeuten må ikke give behandlinger, hvis denne eller brugeren/klienten er under indflydelse af alkohol, euforiserende stoffer eller tilsvarende.
  3. Terapeuten skal anbefale sine brugere/klienter at søge læge både ved klar indikation og i tvivlstilfælde.
  4. Han/hun skal henvise til andre alternative behandlere, såfremt han/hun skønner, at brugeren/klienten vil have større udbytte af en anden behandling.
  5. Terapeuten skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning. Han/hun må ikke fraråde sine brugere/klienter en lægeordineret behandling.
  6. Terapeuten må ikke benytte behandlingsmetoder, som er forbeholdt autoriserede sundhedspersoner.
  7. RAB godkendte terapeuter skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden ved som min. at følge 50 timers efteruddannelse regnet over en treårig periode. Efteruddannelsen skal være fagligt relevant og godkendt af bestyrelsen. Nyuddannede fritages for kravet om efteruddannelse de første 2 år efter gennemført uddannelse.
  8. Terapeuten skal give sine brugere/klienter saglig og nøgtern information om behandlingen og om de forventninger, de kan have til den.
  9. Terapeuten skal føre journal for hver enkelt brugers/klients behandlinger. Journalen skal som minimum indeholde oplysninger om indikation/symptomer, behandling og den information, terapeuten har givet brugeren/klienten. Journalen skal være opbevaret trygt og sikkert, så andre ikke har adgang til den. Terapeuten har tavshedspligt med hensyn til private eller fortrolige oplysninger, som terapeuten gennem sin virksomhed får om sine brugere/klienter.
  10. Terapeuten har pligt til at informere sine brugere/klienter om de klagemuligheder, de har ved foreningens Klagenævn, hvis de er utilfredse med behandlingen.

Klagenævn

Hvis du ikke mener din behandling ikke overholder foreningens etiske regler kan du klage til foreningens klagenævn.