Vedtægter

Vedtægter for Foreningen af Healingsterapeuter

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er Foreningen af Healingsterapeuter – forkortet FHT.

§2 Foreningens formål er:

At være nordisk faglig organisation for Healingsterapeuter, der er diplomuddannede inden for Kildens healingsmassage- og samtalesystem.

At varetage Healingsterapeuternes interesser udadtil.

At højne medlemmernes professionelle og faglige niveau.

At varetage faglige interesser vedr. Healingsmassage og Samtaleterapi både i forhold til brugerne, offentligheden og uddannelsen.

§3 Medlemskab

Stk. 1 Healingsterapeuter, der er diplomuddannet inden for Kildens healingsmassage- og samtaleterapisystem, og som dermed opfylder nedenstående uddannelseskrav, kan optages som ordinære medlemmer af foreningen.

Uddannelsens samlede timetal udgør minimum 1000 undervisningstimer/lektioner. En lektion er af minimum 45 minutters varighed. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer.

Heraf udgør undervisningen i de primære behandlingsformer:

Healingsmassage: Mindst 350 timer/lektioners teori og superviseret træning samt 100 timers gruppetræning.

Samtaleterapi: Mindst 250 timer/lektioners teori og superviseret træning samt 50 timers gruppetræning.

Herudover omfatter uddannelsen:

Mindst 75 undervisningstimer/lektioner i psykologi og klientbehandling samt 150 timers teori og træning i kommunikation og klientsamtaler samt mindst 60 timers gruppetræning.

Mindst 50 undervisningstimer/lektioner i anatomi, fysiologi og patologi med vægt på bevægeapparatet.

Mindst 25 undervisningstimer/lektioner i basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og øvrige kvaksalverbestemmelser samt klinikvejledning.

Mindst 50 undervisningstimer/lektioner i præsentation af andre alternative behandlingsformer.

Hertil kommer tid brugt til kropsøvelser, gruppeevalueringer mv.

Stk. 2 Studerende, der opfylder nedenstående krav, kan optages som studiemedlemmer:

Den studerende skal have gennemført mindst 200 lektioner på ovenstående uddannelse

Den studerende skal være uddannelsesaktiv, dvs. følge mindst 100 lektioner per år.

Den studerende kan maksimalt være studiemedlem i 3 år.

Stk. 3 Medlemmer er forpligtede til at overholde foreningens gældende Regler for god klinisk praksis.

Stk. 4 Medlemskabet træder først i kraft, når kontingentet er betalt.

Stk. 5 Ansøgning om optagelse sendes til foreningen vedlagt dokumentation for det gennemførte uddannelsesforløb jf. stk. 1 eller 2.  Bestyrelsen træffer afgørelser om optagelse af medlemmer.

Stk. 6 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der er blevet optaget i foreningen på falsk grundlag.

Studiemedlemmer skal årligt dokumentere fortsat studieaktivitet jf. stk. 2. Studiemedlemmer, der ikke dokumenterer fortsat studieaktivitet udmeldes af foreningen.

Medlemmer, der ikke betaler skyldige kontingenter og evt. gebyrer rettidigt betragtes som udmeldte af foreningen.

Stk. 7 Afgørelser om optagelse, udmeldelse og eksklusion efter stk. 6 og 7 kan påklages til foreningens klagenævn.

Stk. 8 Endvidere kan eksaminerede Afspændingsmassører, der er uddannet på Kilden eller har en uddannelse der i alt væsentlig svarer til Kildens Afspændingsmassør uddannelse optages.
Uddannelsens samlede timetal skal udgøre minimum 250 undervisningstimer/lektioner En lektion er af minimum 45 minutters varighed. Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer.
Det er et krav, at underviser er RAB godkendt som Healingsterapeut og Samtaleterapeut og at undervisningsmaterialet i alt væsentligt bygger på Kildens.
Hvis der anvendes eget materiale, skal dette indsendes til bestyrelsens og Kildens forhåndsgodkendelse. Væsentlige ændringer kræver fornyet godkendelse.

§4 Regler for RAB registrering

Stk. 1 Ordinære medlemmer af foreningen kan efter ansøgning til foreningens bestyrelse og indbetaling af det på generalforsamlingen vedtagne RAB registreringsgebyr opnå RAB registrering forudsat at det dokumenteres de har bestået Kildens eksamensmodul i både healingsmassage og samtaleterapi.

Stk. 2 Ved RAB registrering opnås retten til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) inden for fagområderne Healingsmassage og Samtaleterapi.

Stk. 3 Retten til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) gælder alene fagområderne Healingsmassage og Samtaleterapi. RAB titlen er beskyttet af gældende lovgivning. Uretmæssig brug af RAB titlen behandles som en overtrædelse af Regler for god klinisk praksis, § 5.

Stk. 4 Bestyrelsen behandler indkomne ansøgninger. Ansøgeren må først anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB), når det er blevet offentliggjort på foreningens hjemmeside ( www.healingsmassage.com ), at ansøgningen er registreret. Afvisning af RAB registrering kan påklages til foreningens klagenævn.

Stk. 5 RAB registrerede medlemmer er pligtige til rettidig betaling af såvel det af generalforsamlingen bestemte RAB kontingent som normalt medlemskontingent og evt. andre gebyrer bestemt af generalforsamlingen. Manglende betaling medfører udmelding af foreningen og afregistrering, jf. § 3, stk. 6.

Stk. 6 Medlemmer, der ikke længere ønsker at opretholde RAB registrering kan fortsætte som ordinære medlemmer af foreningen.

Stk. 7 Bestyrelsen forestår afregistrering af et medlem, hvis medlemmet ønsker det, hvis medlemskabet er bragt til ophør ved udmeldelse eller eksklusion fra foreningen samt hvis foreningen opløses eller får frataget sin godkendelse til at RAB-registrere Healingsterapeuter. Afgørelser om afregistrering kan påklages til foreningens klagenævn, medmindre afregistrering er en følge af en afgørelse truffet i klagenævnet.

Stk. 8 Foreningen fører en opdateret liste over RAB registrerede medlemmer. Listen over registrerede medlemmer samt oplysning om klageadgangen til foreningens Klagenævn gøres offentligt tilgængelig på foreningens hjemmeside www.healingsmassage.com .

§5 Foreningens organer, vedtægter og regler

Stk. 1 Foreningens organer er: Generalforsamlingen, Bestyrelsen, Klagenævn samt arbejdsudvalg, nedsat af bestyrelsen.

Stk. 2 Foreningens “Regler for god klinisk praksis” er at betragte som en del af foreningens vedtægter. Ændringer i disse regler sker efter samme regler som andre vedtægtsændringer.

Stk. 3 På foreningens hjemmeside www.healingsmassage.com skal foreningens vedtægter, foreningens Regler for god klinisk praksis, indkaldelse til generalforsamling, forslag til behandling på generalforsamling, referater fra generalforsamlinger, Klagenævnets sammensætning, Bestyrelsens sammensætning og referater fra bestyrelsesmøder være offentligt tilgængelige.

§6 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Der indkaldes pr. e-mail og informeres på www.healingsmassage.com med mindst en måneds varsel.

Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet skal være skriftlige, og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Disse forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Der kan stemmes ved fuldmagt til fremmødte medlemmer. Hvert fremmødte medlem kan maksimalt have en fuldmagt.

Stk. 5 Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer plus fuldmagter. Adgang til stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer, der senest 3 måneder inden generalforsamlingen afholdes er blevet optaget som medlemmer.

Stk. 6 Ændringer af foreningens vedtægter og “Regler for god klinisk praksis” kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer plus fuldmagter stemmer for.

Stk. 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er mindst:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.
 • Klagenævnets beretning.
 • Indkomne forslag.
 • Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer.
 • Valg af medlemmer og suppleanter til Bestyrelsen.
 • Valg af medlemmer og suppleanter til Klagenævnet.
 • Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor.
 • Eventuelt.
 • Godkendelse af referat.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes enten efter beslutning fra bestyrelsen eller når ¼ af medlemmerne skriftligt begærer det.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og skal afholdes inden 8 uger efter begæring modtages. Indkaldelsen vedlægges motiveret dagsorden og forslag til behandling.

Stk. 3 Beslutninger træffes iht. § 6 stk. 5 og 6.

§8 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen har 3-5 medlemmer, samt 1 suppleant.
Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Hvis flere end 2/3 af bestyrelsen er på valg, vælges 2 medlemmer for 2 år, øvrige medlemmer for 1 år.

Der kan max. være et studiemedlem i Bestyrelsen ad gangen.

Suppleanten vælges hvert år. Suppleanten indkaldes kun efter behov.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig straks efter hver generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær og evt. andre poster, som anses for påkrævet.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og den fører beslutningsreferat.

Stk. 4 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i det omfang, det anses for påkrævet.

Stk. 5 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Stk 6. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§9 Klagenævn

Stk. 1 Klagenævnet har 3 medlemmer, samt 1 suppleant.

Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der i ulige år vælges 1 medlem og i lige år vælges 2. Der kan ikke vælges studiemedlemmer til Klagenævnet.

Suppleanten vælges hvert år. Suppleanten indkaldes kun efter behov.

Stk. 2 Klagenævnet konstituerer sig efter hvert valg med en formand. Formanden tegner Klagenævnet.

Stk. 3 Alle beslutninger træffes med mindst 2 stemmer for eller imod. Suppleanter har kun stemmeret, når de supplerer.

Stk. 4 Møder afholdes efter behov. Der skal føres skriftligt referat af alle møder.

Stk. 5 Medlemmer af Klagenævnet må ikke sidde i foreningens bestyrelse eller andre af foreningens udvalg.

Stk. 6 Medlemmer af Klagenævnet må ikke have særlig personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald eller have nærtstående, der har en sådan interesse. Medlemmet er dermed inhabilt, og kan ikke deltage i sagens behandling.

Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 7 Hvis et medlem er inhabilt, indkaldes suppleanten.

Stk. 8 Ethvert spørgsmål om upartiskhed eller inhabilitet skal forelægges foreningens bestyrelse, som herefter træffer afgørelsen.

Stk. 9 Klagenævnet behandler

 • Klienters klager over overtrædelser af Regler for god klinisk praksis. Klager fra Sundhedsautorisede behandleres klienter henvises til Patientombuddet.
 • Ansøgeres, medlemmers og tidligere medlemmers klager over bestyrelsens afgørelser om optagelse, RAB registrering, efteruddannelseskurser, afregistrering, udmeldelse og eksklusion jf. § 3, stk. 7 og § 4, stk. 4 og 7.
 • Klager over overtrædelser af Regler for god klinisk praksis indgivet af bestyrelsen eller andre medlemmer.
 • Herudover kan Klagenævnet vælge at behandle klager over overtrædelse af Regler for god klinisk praksis indgivet af andre.

Stk. 10 Klagenævnets afgørelser kan ikke påklages til andre organer i foreningen, men indbringes for domstolene.

Klagenævnets klageprocedurer

Stk. 11 Alle klager skal være skriftlige. Klagen sendes til Klagenævnets formand, som registrerer klagen.

Stk. 12 En kopi af klagen, sendes til den eller de der klages over inden 14 dage, med en anmodning om en udtalelse retur inden 14 dage.

Stk. 13 Klagen behandles på førstkommende møde.

Stk. 14 Hvis der er uklarheder, kan Klagenævnet bede om yderligere dokumentation, eller indkalde parterne.

Klagenævnet kan søge juridisk og faglig bistand fra uvildige eksperter, hvis dette anses påkrævet for sagens afgørelse. Indkaldte eksperter pålægges samme tavshedspligt som Klagenævnet. Udgiften til indkaldelse af eksperter skal begrænses til det rimelige og nødvendige.

Stk. 15 Klagenævnet beslutter herefter et forslag til afgørelse. Forslaget, der skal være begrundet, sendes skriftligt til partshøring med en svarfrist på 14 dage.

Sammen med forslaget sendes information om muligheden for aktindsigt i det materiale, der indgår i sagen. Aktindsigten skal gives inden for 4 uger efter anmodnings modtagelse.

Ved en klients klage over modtaget behandling gives fuld aktindsigt.

Ved alle øvrige klager begrænses aktindsigten i det omfang det er nødvendigt for at sikre at klientfortroligheden bevares og at medlemmers private og fortrolige forhold ikke afsløres.

Stk. 16 Klagenævnet træffer herefter en endelig, begrundet afgørelse. Afgørelsen sendes skriftligt til de involverede parter.

Stk. 17 En sag kan genoptages, hvis der viser sig væsentlige ændringer i grundlaget for afgørelsen. En sag er dog forældet efter 3 år fra afgørelsestidspunktet. Klagesagens akter opbevares indtil muligheden for genoptagelse af klagesagen er udløbet.

Herefter destrueres alle sagens akter. Der skal sikres en forsvarlig opbevaring og destruktion.

Klagenævnets afgørelser

Stk. 18 Ved klage over overtrædelse af Regler for god klinisk praksis kan Klagenævnet enten afvise klagen, påtale overtrædelsen over for medlemmet eller afregistrere og ekskludere medlemmet.

Stk. 19 Ved klage over bestyrelsens afgørelser vedrørende optagelse som medlem, RAB-registrering, udmeldelse, afregistrering og ekskludering af et medlem, jf. § 3 stk. 7 og § 4 stk. 4 og 7, træffer Klagenævnet endelig beslutning om henholdsvis optagelse, RAB-registrering, udmeldelse, afregistrering og eksklusion.

§10 Økonomi

Stk. 1 Foreningens indtægter hidrører primært fra kontingenter og gebyrer og sekundært fra tilskud, overskud ved arrangementer, sponsorater eller andet.

Stk. 2 Alle indtægter sættes ind på foreningens konto, og alle udgifter betales fra foreningens konto, således at der sædvanligvis ikke er nogen kontantbeholdning.

Stk. 3 Der budgetteres med balance i det samlede regnskab.

Indtægter og udgifter vedrørende RAB registrering indgår i foreningens regnskab på separate konti. Der budgetteres med balance for udgifter og indtægter vedr. RAB registrering.

Stk. 4 Kassereren kan betale regninger under kr. 1000,-, ved udbetaling af større beløb skal indhentes samtykke fra formanden.

Stk. 5 Den/de valgte revisor/revisorer gennemgår og påtegner regnskabet inden kassereren fremlægger det til godkendelse på generalforsamlingen.

Stk. 6 Regnskabsåret går fra den 1. januar til 31. december.

Stk. 7 Kontingentåret går fra 1. april til 31. marts. Besked om betaling af kontingent sendes ud pr. mail eller brev umiddelbart efter generalforsamlingen. Kontingenter og evt. gebyrer skal være betalt senest 1. maj, med mindre andet bestemmes af generalforsamlingen.

§11 Foreningens opløsning

Stk. 1 Foreningen kan opløses, hvis dette vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer, ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 måneders mellemrum.

Stk. 2 Foreningens formue tilfalder andet tilsvarende formål.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 19. marts 2024