Referat af generalforsamling 31. august 2020

Referat af generalforsamling i Foreningen af Healingsterapeuter
Mandag den 31. august 2020
på Kilden, Bomuldsgade 4, 1. tv., 2500 Valby


1) Valg af dirigent og referent
Referent: Jørgen Warming, dirigent June Ottosen

1a) Godkendelse af udskudt dato for afholdelse af generalforsamling.
Godkendt’

Generalforsamlingen konstateres indkaldt korrekt efter vedtægterne.

2) Bestyrelsens beretning (se nedenfor)
Godkendt

3) Kassererens beretning og godkendelse af regnskab. (se nedenfor)
Kassereren fremlægger kort regnskabet. Der stilles enkelte afklarende spørgsmål samt
spørgsmål til annoncering med afsæt i, at det anvendte beløb er betydeligt under det budgetterede. Bestyrelsen forklarer, at man har valgt at fokusere på Facebook annoncering, som er forholdsvis billig og samtidig vurderes at være til god gavn for medlemmerne til deling på egne sider.
Regnskabet godkendes.

4) Klagenævnets beretning.
Der har ingen klagesager været

5) Indkomne forslag.

Forslag fra Jørgen Warming:

§7 i foreningens Etiske Regler foreslås ændret

Fra: Terapeuten skal løbende vedligeholde og opdatere sin faglige viden ved som min. at følge 50 timers efteruddannelse regnet over en treårig periode. Efteruddannelsen skal være fagligt relevant og godkendt af bestyrelsen. Nyuddannede fritages for kravet om efteruddannelse de første 2 år efter gennemført uddannelse.

Til: RAB godkendte terapeuter skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden ved som min. at følge 50 timers efteruddannelse regnet over en treårig periode. Efteruddannelsen skal være fagligt relevant og godkendt af bestyrelsen. Nyuddannede fritages for kravet om efteruddannelse de første 2 år efter gennemført uddannelse.

Forslaget blev vedtaget efter afstemning.

Forslag fra Mona Kyed:
Da jeg tilbyder hele kildens uddannelse, og underviser nøje ud fra kildens materiale, ønsker jeg at mine kursister kan blive optaget i foreningen Dette vil jeg gerne stille som forslag.
https://www.finddigikkeismertekurser.dk/eksam-terapeut-healingsmassor/
Eleverne skal vælge 2 af disse specialer som hver er på 2×50 timer + 40 timer gruppearbejde:
• Drømmetydning/ spektralhealing
• Intuition
• EFT og samtaleterapi
• Meridian massage

Generalforsamlingen er positivt stemt over for at optage Monas elever, men der var enighed om, at der er behov for at fastlægge en fast procedure, som også kan være gældende for optagelse fra andre uddannelser, der mindst opfylder vedtægternes uddannelseskrav. Generalforsamlingen foreslår en model hvor uddannelsesstedet indsender uddannelsesplan mv. til bestyrelsens godkendelse til efterfølgende konfirmation af generalforsamling. Bestyrelsen fremlægger et endeligt forslag inden næste generalforsamling.

Godkendelse af dispensation
Bestyrelsen har givet dispensation, således at de der havde efteruddannelsesdeadline på et tidspunkt mellem 9. marts og 31. december, har fået udsat deadline til 31. december. Dispensationen påvirker ikke efterfølgende deadlines hos dem der har fået dispensation.
Bestyrelsen skal for god ordens skyld bede om generalforsamlingens accept af dette.
Generalforsamlingen konfirmerer dette

6) Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer.
Kontingenter og gebyrer fastholdes.
Budgettet for Annoncering mv udvides til 30000 kr. da generalforsamlingen finder annoncering vigtigt for foreningen.

7) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Som bestyrelsesmedlemmer vælges Karin Midori Nielsen, Noèmi Lilla Sallai for 2 år og Jørgen Warming for 1 år. Bjarne Schou udtræder af bestyrelsen.
Som suppleanter vælges Mona Kyed og Lone Moeslund for 1 år.

8) Valg af medlemmer og suppleanter til Klagenævnet
Som medlemmer vælges Argod Solberg Webb og Joachim Holten Palvig for 2 år.
Som suppleanter vælges Marianne Lehaff og Veronique Bering Thygesen for 1 år.

9) Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor.
Simon Simonsen og Marianne Jeppesen vælges

10) Eventuelt.
Generalforsamlingen godkender referatet

Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen har haft et begivenhedsrigt år. Hjertelig tak til alle for en aktiv indsat med gode debatter. En særlig tak til foreningens medlemmer og andre med tilknytning til Healingsterapeuterne for jeres engagement.
Foreningen tæller ved denne generalforsamling 91 medlemmer. Der er balance i vores økonomi. Vi er fortsat via kontingentet dækket ind forsikringsmæssigt. Det giver tryghed for vores medlemmer.
Efteruddannelser. Vi har i årets løb behandlet. flere ansøgninger om efteruddannelse og tilføjet ”Depression – behandling og håndtering”, ”Drømme & energifelts terapeut”, ”Advanced Lomi Lomi spring intensiv” og ”Engle healing og kontakt” til listen over godkendt efteruddannelse.
Vi har desværre også måtte takke nej til et par stykker.
Bestyrelsen har gennem året lagt et stort arbejde i at synliggøre foreningens aktiviteter og virke. Igen har facebook været et godt redskab og der er flittigt blevet delt viden om os på facebook.com/Healingsterapeuter ligeledes er vi blevet eksponeret på andre Facebook grupper. Dette arbejde vil være noget som vi fortsat have fokus på også det kommende år. Bestyrelsen har individuelt undersøgt mulighederne for at sprede budskaber som private personer. Vi ser også muligheder i brugen af Google men her skal annoncepriser tjekkes en ekstra gang før vi gør yderligere. Vi er generelt meget tilfredse med den nuværende måde at synliggøre os på.
I sensommeren indsatte vi en annonce i bladet Helse. Bladet når bredt ud og temaet i dette nummer angst og depression falder godt i tråd. Det blev også til en annonce i Liv og Sjæl i november.
Vi har modtaget et forslag, til ny markedsførings strategi, fra et medlem.
Som vil undersøge folks kendskab til Healingsmassage, RAB. Bestyrelsen har valgt at se bort fra forslaget i det det lægger op til en spørgeundersøgelse bla. via tlf. som vi ikke vurderer formålstjenligt.
Vi indkaldte til et ekstra bestyrelsesmøde i oktober for at drøfte en invitation til dialogmøde, i RAB, godkendte foreninger. Der blev lagt op til at vi i samlet forening kunne føre ordet for RAB. Vi har sendt en svarskrivelse til de foreninger der er godkendte. Vi ser mulighederne for en fælles indsats, men grundet vores størrelse føler vi ikke vi kan deltage aktivt lige nu. Men vi følger sagen bl.a. via referater.
Som tidligere er vi forpligtiget til, at indsende oplysninger en gang om året i forbindelse med at vi udsteder kontingent. Dette for at sikre at medlemmerne opretholder sin faglige viden. Styrelsen har til i år strammet op og forlanger dokumentation herfor. De berørte medlemmer som lige nu står uden relevant efter uddannelse er alle underrettet.

Jeg ønsker alle en spirende forår i lys og kærlighed

Kærlig hilsen
På bestyrelsens vegne.

Karin Midori Nielsen
Formand for Foreningen af Healingsterapeuter

_______________________________________________________________

Foreningen af Healingsterapeuter
Regnskab og budget
Budget 2019Regnskab 2019Budget 2020
Bank indestående, primo97.478,8897.478,88108.205,90
Indtægter
Kontingent79.400,0086.000,0080.000,00
Tryg forsikring (bonus)3.000,002.381,142.500,00
82.400,0088.381,1482.500,00
Udgifter
Gebyr300300300
Hjemmeside0970,391.000,00
Generalforsamling1.500,00768,561.000,00
Honorar, bestyrelse12.000,0012.000,0012.000,00
Sundhedsstyrelsen6.300,006.357,006.500,00
Kørsel1.000,008982.000,00
Annoncering30.000,0014.820,0030.000,00
Forsikring32.000,0033.977,4835.000,00
Computer7.000,005.619,697.000,00
Gaver01.943,00500
90.100,0077.654,1290.300,00
Bankindestående, ultimo89.778,88108.205,9095.405,90
Regnskab er udarbejdet af
Bjarne Schou
Revideret af
Jørgen Warming & Simon Simonsen