Referat af generalforsamling 13. marts 2018

13. marts kl. 19 på Kilden, Søndermarksvej 14, 2500 Valby

1)      Valg af dirigent og referent.

Som dirigent valgtes: David Carlssen
Som referent valgtes: Jørgen Warming

2)      Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning kan læses her. Beretningen blev godkendt.

Medlemsantal: 89 medlemmer aktuelt.
Facebook opslagene er nået ud til op til 2000 personer.

3)      Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.

Regnskabet for 2017 kan ses her:

Ang. forsikring: Der er betalt 40857,63 og modtaget 14283,18 retur, dermed i alt 26574,45.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4)      Klagenævnets beretning.

Der har ingen klagesager været.

5)      Indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sendt til post@healingsmassage senest 14 dage før generalforsamlingen.

 1. Jørgen Warming foreslår nedenstående ændringer af vedtægterne:RAB reglerne er blevet ændret, så det nu er muligt for Sundhedsautoriserede behandlere at være RAB godkendte. 
  Derfor er der ikke længere behov for, at betegnelsen Sundhedsautoriseret i vedtægterne.
  Det eneste sted, hvor der fortsat gør en forskel er i forhold klient-klager og klient-forsikring, hvor man som Sundhedsautoriseret stadig er underlagt Styrelsen for Patientsikkerhed og dækket af den offentlige Patienterstatning.
  Derfor foreslås det med rødt markerede fjernet fra vedtægterne:§4 Regler for RAB/SA registrering
  Stk. 1 Ordinære medlemmer af foreningen kan efter ansøgning til foreningens bestyrelse og indbetaling af det på generalforsamlingen vedtagne RAB registreringsgebyr opnå RAB registrering forudsat at det dokumenteres de har bestået Kildens eksamensmodul i både healingsmassage og samtaleterapi.
  Ordinære medlemmer, der samtidig er autoriserede sundhedspersoner, kan i stedet søge optagelse som Sundhedsautoriseret behandler (SA) forudsat at det dokumenteres de har bestået Kildens eksamensmodul i både healingsmassage og samtaleterapi.
  Stk. 2 Ved RAB registrering opnås retten til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) inden for fagområderne Healingsmassage og Samtaleterapi. Ved optagelse som Sundhedsautoriseret behandler opnås retten til at anvende titlen Sundhedsautoriseret behandler inden for fagområderne Healingsmassage og Samtaleterapi.
  Stk. 3 Retten til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) gælder alene fagområderne Healingsmassage og Samtaleterapi. RAB titlen er beskyttet af gældende lovgivning. Uretmæssig brug af RAB titlen/SA titlen behandles som en overtrædelse af Regler for god klinisk praksis, § 6.
  Stk. 4 Bestyrelsen behandler indkomne ansøgninger. Ansøgeren må først anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB)/Sundhedsautoriseret behandler (SA), når det er blevet offentliggjort på foreningens hjemmeside ( www.healingsmassage.com ), at ansøgningen er registreret. Afvisning af RAB registrering/optagelse som Sundhedsautoriseret behandler (SA) kan påklages til foreningens klagenævn.
  Stk. 5 RAB registrerede medlemmer er pligtige til rettidig betaling af såvel det af generalforsamlingen bestemte RAB kontingent som normalt medlemskontingent og evt. andre gebyrer bestemt af generalforsamlingen. Sundhedsautoriserede medlemmer er pligtige til rettidig betaling af såvel normalt medlemskontingent som evt. andre gebyrer bestemt af generalforsamlingen. Manglende betaling medfører udmelding af foreningen og afregistrering, jf. § 3, stk. 6.
  Stk. 6 Medlemmer, der ikke længere ønsker at opretholde RAB registrering/optagelse som Sundhedsautoriseret behandler kan fortsætte som ordinære medlemmer af foreningen.
  Stk. 7 Bestyrelsen forestår afregistrering af et medlem, hvis medlemmet ønsker det, hvis medlemskabet er bragt til ophør ved udmeldelse eller eksklusion fra foreningen samt hvis foreningen opløses eller får frataget sin godkendelse til at RAB-registrere Healingsterapeuter. Afgørelser om afregistrering kan påklages til foreningens klagenævn, medmindre afregistrering er en følge af en afgørelse truffet i klagenævnet.
  Stk. 8 Foreningen fører en opdateret liste over RAB registrerede medlemmer. Listen over registrerede medlemmer samt oplysning om klageadgangen til foreningens Klagenævn gøres offentligt tilgængelig på foreningens hjemmeside www.healingsmassage.com .

Ændringen blev enstemmig vedtaget.

6)      Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer.

Bestyrelsens udkast til budget kan læses her.

Hjemmeside dækker både hjemmeside og facebook tekster. Heraf er 33.000 betalt for tekst input til Facebook.

12.000 kr. under indtægter er en forventet retur betaling fra forsikring.

8000 kr. under udgift er for foreningscomputer.

Budget og nuværende kontingent fastholdes.

Basiskontingent: 450 kr
Forsikring*: 350 kr
RAB godkendelse: 100 kr.

*Forsikring er obligatorisk for alle uddannede, danske medlemmer, som ikke er autoriserede sundhedspersoner.

7)      Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Medlemmer af bestyrelsen, valgt for 2 år:
Karin Midori og Lila Salai blev enstemmigt valgt.

Suppleanter, valgt for 1 år:

Maria Liosi Esbensen og Karin Blyt vælges enstemmigt

8)      Valg af medlemmer og suppleanter til Klagenævnet.

Medlemmer for to år til klagenævnet.
Arngod Solberg Web og Helle Adler Thorsted vælges enstemmigt.

Suppleanter for 1 år.

David Carlsen og Charlotte Andersen vælges enstemmigt.

9)      Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor.

Der skal vælges to interne revisorer.
Jørgen Warming og Simon Simonsen genvælges

10)   Eventuelt.

David foreslår at tænke i en lille, spændende filmklip som kunne lægges på Facebook – uden at det behøver være professionelt.

Karin foreslår at tænke på den unge generation og deres udfordringer med karakterpres, præstationskrav, stress og angst.

Maria spørger om de nuværende Facebook udgifter alene dækker tekster eller også boostning af teksterne. Vil gerne være behjælpelig med annoncering.

Godkendelse af referat.

Referatet blev godkendt enstemmigt.