Referat af generalforsamling 12. marts 2019

Tirsdag den 12. marts kl. 19 på
Kilden, Søndermarksvej 14, 2500 Valby

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
  Dirigent:  June Ottosen     Referent: Jørgen Warming
  Generalforsamlingen konstateres lovligt indkaldt.
 2. Bestyrelsens beretning (se nedenfor)
  Der blev spurgt til Facebook opdateringer. Vi er begyndt at ”booste” Facebook opslagene for et beskedent beløg, så de dermed når ud til ca. 2500 personer.
  Vi minder om, at det er vigtigt, at alle stadig deler opslagene, så de kommer så langt ud som muligt.
  Beretningen blev godkendt.
 3. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab. (se nedenfor)
  Regnskabet godkendes enstemmigt efter enkelte afklarende spørgsmål
 4. Klagenævnets beretning.
  Der har ingen klager været og dermed intet at berette.
  Vi skal minde om, at man kan se en liste over godkendte efteruddannelseskurser på hjemmesiden.
 5. Indkomne forslag.
  Jørgen Warming foreslår vedtægternes §8, stk. 1 ændres fra:
  Bestyrelsen har 5 medlemmer, samt 2 suppleanter.
  Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der i ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år vælges 2.
  til:
  Bestyrelsen har 3-5 medlemmer, samt 2 suppleanter.
  Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Hvis flere end 2/3 af bestyrelsen er på valg, vælges 2 medlemmer for 2 år, øvrige medlemmer for 1 år.
  Samtidig foreslås et nyt punkt 6 tilføjet:
  Stk 6. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
  Forslaget blev vedtaget enstemmigt.Merete foreslår at vi fremadrettet over at få en regel om, at kasserer og formand ikke kan udtræde på én gang. Dette må i givet fald tages op på en efterfølgende generalforsamling.
  Det kan samtidig overvejes at revurdere antallet af suppleanter i bestyrelse og klagenævn.
 6. Fastsættelse af budget, medlemskontingent, RAB registreringsgebyr, RAB kontingent og evt. andre gebyrer.
  Budget og nuværende kontingent fastholdes.
  Basiskontingent: 450 kr
  Forsikring*: 350 kr
  RAB godkendelse: 100 kr.
  Budget vedlægges nedenfor.
 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  Der skal vælges tre medlemmer til bestyrelsen for to år.
  Bjarne Schou, June Ottosen og Merete Godsk er på valg.
  Alle genvælges med applaus.Der skal vælges 2 suppleanter, valgt for 1 år:
  Lone Moeslund & Maria Liossi vælges.
 8. Valg af medlemmer og suppleanter til Klagenævnet.
  Der skal vælges 1 medlem for to år til klagenævnet.
  Inga-Clara Lepke vælges enstemmigt.
  Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år.
  Simon Simonsen & Charlotte Borggaard Andersen vælges
 9. Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor.
  Jørgen Warming & Simon Simonsen vælges.
 10. Eventuelt
 11. Referatet blev godkendt enstemmigt.

Bestyrelsens beretning for året 2018

Vi i bestyrelsen har haft et spændende år til gavn for vores medlemmer. Hjertelig tak til alle for en aktiv indsat. En særlig tak til alle de nøjsomme terapeuter som har vist interesse for foreningen.
Foreningen tæller ved denne generalforsamling 91 medlemmer. Vores økonomi i foreningen ser fornuftig ud og der er stadig et lille overskud. Forsikringerne for medlemmerne er fortsat en del af kontingentet.
Efteruddannelser. Vi har godkendt flere og også fundet nogle ej egnet til at indgå under Foreningen af Healingterapeuters værdier. Det er altid en saglig overvejelse som ligger til grund for vores beslutninger.
Alle som har med samtale og healingmassage, at gøre kan for så vidt indstilles.
Vi vil forsat sikre RAB godkendelse og relevante efteruddannelser for vores medlemmer.
Bestyrelsen har gennem året lagt et stort stykke arbejde i at udbrede kendskabet til Foreningen af Healingsterapeuter.
Dette har vi bl.a. gjort gennem vores nye Facebookside. (facebook.com/healingsterapeuter), hvor der løbende lægges opslag på. Opslagene er flittigt blevet delt af medlemmerne, og bestyrelsen opfordrer stadig alle medlemmer til at dele og “like”, når der kommer nye opslag.
Der er også blevet arbejdet på at finde andre Facebook-grupper, hvor opslagene kan deles. Dette arbejde fortsætter i det kommende år.
Vi har flere forslag til hvordan vi kan forbedre vores Facebook opdateringer og har foreslået opdateringer hver 3-4 uge såfremt der er nyheder som skal kanaliseres ud. Der er indtil videre foreslået 4 emner.
Ønsker alle en spirende forår i lys og kærlighed

Kærlig hilsen

På bestyrelsens vegne.
Karin Midori Nielsen, formand

Regnskab og budget

RegnskabBudget
20182018
Indestående i bank, 1-1-2018100.910,91100.910,91
Indtægter
Kontingent 201883.450,0076.500
Tryg (bonus)3.394,9112.000
86.844,9188.500
Udgifter
Gebyrer300,003.000
Hjemmeside32.187,5050.000
Generalforsamling1.148,862.000
Honorar bestyrelse12.000,0010.000
Sundhedsstyrelsen6.245,006.200
Kørsel518,003.000
Diverse0,001.000
Forsikring31.349,5842.000
Foreningscomputer6.528,008.000
90.276,94125.200
Indestående i bank, 31-12-201897.478,8864.210,91
Medlemsstatus 01-03-2019
Medlemmer9140.950,00
Forsikring8529.750,00
RAB878.700,00
I alt79.400,00
BudgetRegnskab
 20192018
Indestående i bank, 1-1-201997.478,8897.478,88
Indtægter
Kontingent 201979.400,0083.450,00
Tryg (bonus)3.000,003.394,91
82.400,0086.844,91
Udgifter
Gebyrer300,00300,00
Hjemmeside0,0032.187,50
Generalforsamling1.500,001.148,86
Honorar bestyrelse12.000,0012.000,00
Sundhedsstyrelsen6.300,006.245,00
Kørsel1.000,00518,00
Annoncering30.000,000,00
Forsikring32.000,0031.349,58
Foreningscomputer7.000,006.528,00
90.100,0090.276,94
Indestående i bank, 31-12-201989.778,88